Voorwaarden en privacy

INFORMATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De cliënt wordt stipt over de uitvoering van de opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak geïnformeerd door de advocaat.

De cliënt geeft stipt, en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens[1], gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten[2] en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens[3] die er in begrepen zouden zijn, te verwerken[4] voor één of meer welbepaalde doeleinden die betrekking hebben op het voorwerp van de dienstverlening door de advocaat en zijn taak. De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

Indien dit het geval is, verbinden wij ons ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken, kan die termijn – indien nodig – met nog eens 2 maanden worden verlengd.

Het antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

Wij behouden ons desgevallend het recht voor om een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaan.

Er worden van uw persoonsgegevens geen databestanden bijgehouden door ons kantoor.

De persoonsgegevens die u terugvindt in de briefwisseling aan u gericht en in de stukken dienstig voor de Rechtbankprocedures (conclusies, verzoekschriften, …) worden niet in lijsten bijgehouden behoudens de gebruikelijke opslag van deze documenten in mappen per dossier.

De papieren dossiers worden zoals  de wet bepaalt voor een termijn van 5 jaar na beëindiging van de opdracht bijgehouden.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de Rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat t.a.v. de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde:

Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

AANSPRAKELIJKHEID

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een polis afgesloten door de Orde van Advocaten te Leuven bij Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars ZURICH en KBC – VERZEKERINGEN.

De verzekeringsmakelaar is VANBREDA RISK & BENEFITS.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt t.g.v. een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.


[1] Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd, een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

[2] Conform artikel 10 Algemene Verordening gegevensverwerking.

[3] Conform artikel 9,1) Algemene Verordening gegevensbescherming: het betreft persoonsgegevens waaruit ras of ethische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en de verwerking van genetische gegevens, biomedische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid blijkt.

[4] Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.